Årsmöte

Dagordning till årsmöte 


Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av tre år;
  b) halva antalet övriga ledamöter (av totalt 4) i styrelsen för en tid av två år;
  c) minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

För att delta på årsmötet skall medlemsavgiften vara betald.
Föräldrar till barn med betald medlemsavgift får delta på årsmötet.


En vecka innan mötet kommer , verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan, samt valberedningens förslag presenteras på denna sida:


Styrelsens förslag (utöver ovan):

Justering stadgar (se kallelse)Valberedningens nomineringar:

Ledamöter 2 år: Sanna Löf, Magdalene Törnquist

Suppleanter 1 år: Jerry Melliander, Sofie Svensson

Revisor 1 år: Pontus Wetterhäll 

Valberedning 1 år; Carina Orwén, David GötestrandProtokoll årsmöte 2024