Årsmöte

Höganäs Karateklubb

Goju RyuDagordning till årsmöte 21/3 kl 16:30 via Zoom

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

                          Styrelsens förslag ändring stadgar, läs nedan

12. Val av

a) 2 ledamöter att väljas in för 2 år

b) 1 ledamot att väljas in för 1 år

c) minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande


13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

 

För att delta på årsmötet skall medlemsavgiften vara betald.
Föräldrar till barn som har betalt medlemsavgift får delta på årsmötet.

Mötet kommer vara online, kamera skall vara påslagen så att alla som deltar på mötet syns.


En vecka innan mötet kommer , verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan, samt valberedningens förslag presenteras på denna sida:


Styrelsens förslag:

Justering av stadgar

Bakgrund

Föreningens instruktörer är nyckelfunktioner i föreningen och bör vara med i utvecklingen av föreningen. Styrelsens föreslår därför att stadgarna ändras enligt nedan.

 

 

6 kap  Styrelsen1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleant ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Aktiva karateinstruktörer i föreningen får delta i styrelsens arbete, till exempel delta på styrelse- eller medlemsmöte. De har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
Valberedningens nomineringar till 

Ordinarie ledamöter att väljas in för 2 år:

   Filip Orwén - omval

   Mats Knavfe – nyval

Ordinarie ledamöter att väljas in för 1 år:

   Magdalene Törnquist – nyval

Suppleanter att väljas in för 1 år:

   Daniel Trall – nyval

   Cornelia Kirst Melliander – nyval

   Jerry Melliander – nyval

Valberedning att väljas in för 1 år:

   Elisabeth Kirst Melliander – omval

   Carina Orwén – nyval

Revisor att väljas in för1 år:

   Pontus Wetterhäll - omval